Hankeinfo

Omasi – Omaa tulevaisuutta etsimässä -hankkeen tavoitteena on selvittää mitä esteitä liittyy nuorten, erityisryhmiin kuuluvien naisten, ammatinvalintaan ja työllistymiseen, ja miten työllistämistä voisi edesauttaa. Keskeistä on nuorten naisten oman toimijuuden ja osallisuuden vahvistaminen tulevaisuusohjauksen keinoin.

Hankkeen taustalla on tutkimuksesta esille noussut havainto siitä, että työvoimapoliittisesta keskustelusta on puuttunut erityisesti nuorten naisten ääni ja kokemukset. Työelämässä nuorille naisille ovat tyypillisiä määräaikaiset työsuhteet sekä sukupuolittuneet koulutus- ja uravalinnat. Työelämästä syrjäytymisen syyt ovat osittain sukupuolittuneita, mikä on syytä ottaa huomioon toimintaa kehitettäessä.

Hankkeen kohderyhmä on Varsinais-Suomen alueella nuorisotakuun piiriin kuuluvat alle 30-vuotiaat naiset, jotka tarvitsevat tukea koulutusvalinnoissa tai työelämään siirtymisessä.

Välillisiä kohderyhmiä ovat kohderyhmän kanssa työskentelevät ohjaajat ja viranomaiset sekä yksityinen ja julkinen työnantajasektori.

Kohderyhmälle järjestetään tulevaisuustyöpajoja, joissa kartoitetaan naisten kuvia tulevaisuuden työelämästä ja kehitetään toimintamalleja elämänhallinnan ja työllistymisen tueksi. Hankkeessa tuotetaan materiaalipaketti, johon sisältyvät toimintamallit ovat vapaasti hyödynnettävissä hankkeen päätyttyä. Lisäksi hankkeessa koulutetaan kohderyhmään kanssa työskenteleviä.

Hanketta koordinoi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

OMASI-hankkeen hallinnollinen nimi on Työelämän tulevaisuuskuvat nuorten naisten silmin (S20426). Hanketta osarahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se toteutetaan 1.8.2015–31.12.2017 välisenä aikana. Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.